Taikyoku Sono San Kata

Kihon (basic techniques) in this kata

Dachi (positions) Uke (blocks) Tsuki, Uchi (strikes)
Pliki do pobrania

#RKKKTEAM