Kata Taikyoku Sono Ni

Kihon (basic techniques)

Dachi (positions) Uke (blocks) Tsuki, Uchi(strikes)
Pliki do pobrania

rkkkteam Kickboxing Biała Rawska
#RKKKTEAM