Kata Taikyoku Sono Ichi

Kihon (basic techniques) in this kata

Dachi (positions) Uke (blocks) Tsuki, Uchi (strikes)
Pliki do pobrania

rkkkteam Kickboxing Biała Rawska
#RKKKTEAM